Tuesday, 21 May 2013

IDEALISME DAN FALSAFAH MELAYUFalsafah Melayu dalam Karya Agung

Perkataan "falsafah" berasal daripada bahasa Yunani atau Greek Purba. 
Perkataan falsafah merupakan gabungan dua perkataan iaitu philo yang 
bermaksud cinta dan sophia yang bermaksud “kebijaksanaan”. Oleh itu,
 falsafah boleh diertikan sebagai “cinta akan kebijaksanaan”. Menurut  
Kamus Dewan Edisi keempat, falsafah ialah pengetahuan tentang pengertian 
yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu ilmu 
yang lain. Falsafah juga didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau hikmah 
menggunakan akal fikiran untuk mengetahui kebenaran yang hakiki.

Berdasarkan Hashim Hj. Musa (1994), falsafah merupakan kajian secara
 renungan dan spekulatif terhadap punca, keadaan dan sifat seluruh pengetahuan
 manusia yang menjadi sari pati bagi seluruh bidang pengetahuan manusia. 
Berdasarkan pendapat pendapat yang diberikan, dapatlah dirumuskan bahawa
 ilmu falsafah ialah ilmu yang mengkaji dan meneliti objek yang abstrak dan 
logikal yang merupakan hakikat benda benda kejadian di alam semesta.

Falsafah ialah satu disiplin ilmu yang dapat dihuraikan melalui tiga sudut pandangan iaitu sudut pandangan bahasa, sudut pandangan pemerhatian praktis dan sudut pandangan perbezaannya daripada ilmu-ilmu yang lain. falsafah juga merupakan satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Perkataan falsafah dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa arab yang juga berasal daripada perkataan yang disebut sebagai philosophia.

Kehidupan masyarakat Melayu sememangnya tidak terlepas daripada peraturan dan aturan yang perlu dipatuhi berdasarkan kesepakatan masyarakat. Masyarakat Melayu sangat mementingkan aspek nilai dalam kehidupan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Nilai yang disampaikan bersifat beradab, muafakat dan penuh dengan kesusilaan. Pemupukan nilai dalam masyarakat Melayu membolehkan seseorang itu diterima sebahagian daripada masyarakat.  Nilai sememangnya menjadi sesuatu yang dekat dengan masyarakat Melayu. Nilai dan etika yang dipegang menjadi cerminan kepada masyarakat Melayu dan membentuk jati diri mereka dalam interaksi dan kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, interaksi yang beradab, sopan, menghormati orang lain merupakan norma- norma yang erat dengan kehidupan masyarakat Melayu. Nilai yang diamalkan akan menghasilkan komunikasi dan tingkah laku yang penuh tatatertib yang beradab dan penggunaan bahasa yang penuh dengan kesantunan .

Menurut Al-Farabi, falsafah adalah ilmu yang berkisar tentang alam untuk diselidiki hakikatnya yang sebenar. Al kindi pula menyaakan bahawa falsafah adalah salah satu pengetahuan tentang realiti segala sesuatu, sejauh jangkauan kemampuan manusia.

Selain itu, Masyarakat Melayu mempunyai penilaiannya yang tersendiri terhadap budi bahasa. Mereka telah terdidik untuk mengamalkan adab sopan, tutur kata yang baik dan tingkah laku mengikut adab- adab ketimuran dan Melayu sejati. Anggota masyarakat yang tidak mengamalkan nilai berbudi bahasa dalam kehidupam mereka akan menimbulkan pandangan negatif oleh masyarakat. Ketinggian nilai budi bahasa dalam masyarakat Melayu juga boleh dilihat dalam ungkapan puisi Melayu tradisional. Dunia Melayu mempunyai pelbagai bentuk dan puisi Melayu tradisional seperti pantun, syair, gurindam, seloka, teromba, peribahasa berangkap, nazam, ghazal, berzanji, teka-teki, dan dabus.

Falsafah Bahasa dari Sudut Nahu dalam Sulalatus Salatin

Semua bahasa yang terdapat di dunia mempunyai nahu atau tatabahasa yang tersendiri, terutamanya bahasa Melayu. Nahu atau tatabahasa merujuk kepada sistem atau susunan sesuatu bahasa. Bahasa terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak terbilang jumlahnya. Penggunaan nahu yang sempurna bermaksud penggunaan kata atau perkataan dan ayat yang betul dalam proses berbahasa.
Nyanyian dalam karya sulalatus salatin memperlihatkan penggunaan bahasa yang sangat halus untuk menggambar sesuatu perkaran. Perkara ini dapat dilihat melalui nyanyian Kapitan Melaka.
Dihela-hela diretak sehasta
Kandis dipenggalkan
Alangkah gila Raja Kecil
Menggusta manis ditinggalkan
Melihat buah hartal masuk.
                                                                                        
                                                                                     (Muhammad Haji Salleh, 1997: 217)

Nilai berbudi dan berbahasa dianggap sebagai suatu nilai yang tinggi dalam masyarakat Melayu dan disanjung tinggi sebagai ukuran ketinggian keperibadiannya. Dalam karya Sulalatus Salatin yang ditulis oleh Muhammad Haji Salleh menunjukkan ketinggian ilmu orang Melayu dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang indah seperti pantun dan syair.Falsafah Alam

Hubungkait antara manusia dan alam sekitarnya iaitu “bagaimana manusia menggunakan kebijaksanaan untuk berinteraksi dengan alam. Dalam pemikiran Hamka, alam membantu masyarakat untuk terus berpegang bahawa segala yang ada di seluruh alam ini telah terancang oleh Pencipta. Menurut ahli falsafah agama seperti Klaus Klostermaier, kepentingan memahami alam sebagai unsur yang mempunyai nilai ketuhanan  bukanlah sebagai jalan terakhir, tetapi sebagai jalan yang sebenar dalam memastikan alam sekitar dihargai. Menurut agama Hindhu dan Kristian juga, kedudukan alam wajib dihargai.

Konsep falsafah Islam

Falsafah ialah satu disiplin ilmu yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Menerangkan pertalian antara manusia dengan penciptanya, antara manusia dengan manusia dan juga manusia dengan persekitarannya. Falsafah islam  tidak dapat dipisahkan daripada dua sumber berautoriti iaitu al-quran dan as-sunnah.

Falsafah Ibadah dalam Sulalatus Salatin

"Hendaklah engkau sangat-sangat menyerahkan dirimu kepada hadrat Allah Taala yang akan memelihara akan kamu, kerana wa man yatawakkal 'ala'llah. Dan segala anak Melayu bagaimanapun besar dosanya, jangan olehmu diaifi dia, dan sampai kepada hukum syarak dosanya derhaka, bunuhlah; ............ Jikalau engkau bunuh ia tiada dosanya, bahawa kerajaanmu binasa."
                                                    (Muhamad Haji Salleh, 1997: 186 -187)

Raja Iskandar menyuruh Raja Kida Hindi untuk memeluk agama Islam. "Kata Nabi Khidir: ' Ketahui olehmu hei Raja Kida Hindi, bahawa raja kami inilah yang diserahlan Allah Taala kerajaan dunia ini kepadanya,dari daksini lalu ke paksina.'"
                                                           (Muhammad Haji Salleh, 1997: 5)
Aspek politik masyakarat melayu Walaupun raja pernah bermusuhan, apabila sudah kalah,raja lama secara langsung menghormati raja baru.

Falsafah Keadilan dalam Sulalatus Salatin

Falsafah keadilan dapat dilihat melalui tindakan Sultan Muzaffar Syah mewujudkan undang-undang untuk mengelakkan menteri melakukan kesilapan. ganjaran terhadap kesilapan yang dilakukan ialah hukuman. Dalam karya ini tidak banyak menonjolkan sikap raja yang adil, tetapi perkara yang banyak ditonjolkan adalah berkaitan sikap raja yang tidak adil. Beliau memang patut dipuji kerana tidak hanya menceritakan kebaikan sahaja, malah turut menceritakan kezaliman yang telah dilakukan oleh raja. Beliau patut dipuji kerana tidak menyembunyikan kezaliman raja terhadap rakyat dan juga pembesar. Terdapat banyak peristiwa yang mempamerkan ketidakadilan raja. Sebagai contoh, kezaliman yang dilakukan oleh Sulatan Mahmud Syah ke atas keluarga Tun Fatimah kerana berdendam. Sultan Mahmud Syah telah membunuh Tun Mutahir, Tun Ali, dan keluarga Tun Fatimah.

Setelah Sultan Mahmud Syah melihat rupa Tun Fatimah maka baginda pun terlalu khairan. Maka teringinlah rasa Sultan Mahmud Syah akan Tun Fatimah. Maka baginda berkata dalam hatinya, “Jahatnya Pa’ Mutahir ini, demikian baik anaknya tiada ditunjukkannya kepada kita.”
Maka Sultan Mahmud Syah pun berdendamlah rasanaya akan Bendahara Seri Maharaja.
                                                          (Muhamad Haji Salleh, 1997 : 201)

Falsafah Melayu Berkaitan dengan Adat

Adat merupakan peraturan yang diamalkan sejak turun temurun. Adat yang diwujudkan perlu dipatuhi oleh masyarakat. Dalam Sulalatus Salatin, terdapat banyak adat Melayu yang diamalkan oleh golongan raja dan golongan rakyat. Adat yang digunakan pada masa dahulu juga masih ada yang digunakan pada masa sekaranag sesuai dengan peredaran masa.

Adat Penganugerahan Gelaran

Adat ini dimulakan dengan menjemput orang yang bakal menerima gelaran ke istana. Jemputan pula penganugerahan adalah mengikut pangkat dan gelaran yang bakal diterima. Orang besar-besar akan menjemputnya jika mendapat penganugerahan ‘Perserian’. Bagi anugerah ‘Persangan’ hanya orang kecil-kecil sahaja yang akan menjemput orang yang bakal menerima anugerah. Orang yang akan menerima anugerah akan dijemput dengan menggunakan gajah atau kuda.

Mereka akan diiringi dengan payung dan gendang se­runai ke istana. Ketika tiba di istana, riwayat mereka akan dibaca dan diberi persalinan mengikut gelaran yang diberikaan oleh raja. Sebagai contoh, anugerah Bendahara akan diberi lima ceper persalinan.

Jika baginda menggelar orang, maka raja dihadap orang di balairung, orang beradat. Maka dijemput orang itu: jika "Perserian ", Orang Besar-besar menjemput dia; jika "Per­sangan", orang kecil menjemput dia; jika "Pertuanan" orang sedang menjemput dia; dan jika orang bergelar itu patut bergajah, dibawakan gajah; yang patut berkuda, dibawakan kuda; dan jikalau tiada patut bergajah dan berkuda, dibawa berjalan dengan bingkisan, dengan payung dan gendang se­runai, tetapi payung itu, ada hijau, ada yang biru, ada yang merah, dan sebesar-besamya payung kuning; dan payung putih dengan nagara itu mahal adanya, sebaik-baiknya nafiri. Dan payung kuning itu payung anak raja-raja dan orang besar-besar; dan payung ungu dan merah dan hijau itu payung sida-sida dan ben tara hulubalang sekalian. Adapun payung biru dan hitam itu akan payung barang orang bergelar juga.
                                                                   (A. Samad Ahmad, 1979:76)

Adat Mengadap Raja di Balairung

Semasa mengadap raja terdapat adat istiadat mengadap raja di balairung. Pembesar-pembesar akan di susun mengikut pangkat kebesaran tersendiri seperti bendahara, penghulu bendahari, dan temenggung akan duduk di seri balai. Anak- anak raja akan duduk di bahagian serambi balai sebelah kiri dan kanan. Sida- sida yang muda akan duduk berselang-seli dengan bentara dan hulubalang yang berdiri di ketapakan balai memikul pedang. Petikan di bawah menggambarkan aturan mengadap raja di balairung.  Situasi ini dapat digambarkan melalui petikan teks di bawah.
          
Kemudian dari­pada itu maka Raja Iskandar pun keluarlah ke penghadapan, dihadap oleh segala raja-raja dan ulama dan pendita dan segala Orang Besar-besar, dan segala pahlawan yang gagah-gagah mengelilingi takhta kerajaan baginda, dan dan belakang ba­ginda segala Hamba yang khas dan segala yang kepercayaannya.
        (A.  Samad Ahmad, 1979:)


Falsafah Kekuasaan

Falsafah lain yang boleh dilihat dalam karya agung Melayu ialah tentang falsafah kekuasaan. Kitab Salalatus Salatin banyak menceritakan tentang kekuasaan raja. Raja sangat berpengaruh dari sudut pemerintahan. Hal ini demikian kerana, raja berkuasa menitahkan semua [erkara kepada rakyat dan rakyat wajib menunaikannya jika tidak mahu dihukum. Kuasa raja yang ditonjolkan juga dilihat sebagai satu tindakan yang menindas golongan rakyat. Raja pada zaman dahulu terlalu berkuasa dan bertindak zalim di luat batas kemanusiaan. Oleh sebab itu, tidak hairanlah jika rakyat terlalu patuh kepada raja biarpun diperlakukan dengan buruk. Sebagai contoh, Sultan Mahmud Syah sanggup membunuh keluarga Tun Fatimah kerana terlalu tergoda dengan kecantikkan dan sanggup merampasnya daripada Tun Ali. Perkara ini boleh dilihat melalui petikan teks dibawah:

Maka Sultan Mahmud Syah menitahkan Tun Sura Diraja dan Tun Indera Segara membunuh Bendahara Seri Maharaja. Maka segala anak buah Bendahara Seri Maharaja dan kaum keluarganya berkampunglah kepada Bendahara Seri Maharaja sekaliannya dengan segala senjatanya.
Maka dibunuhlah Bendehara Seri Maharaja dan Seri Nara al- Diraja dan segala anak bauhnya yang mau mati sama-sama dengan dia.
Setelah itu maka Sang Sura datang berlari-lari dari dalam membawa titah pada Sang Sura, “Titah Yang Dipertuan jangan semuanya dibunuh,tinggalkan akan benih.”
          (Muhamad Haji Salleh, 1997 : 205)

Falsafah Waad

Falsafah ini merupakan satu falsafah yang berkaitan dengan perjanjian yang dikenali dengan Waad. Waad merupakan kontrak sosial yang dilakukan di antara Demang Lebar Daun dengan Sang Sapurba. Jika waad ini dilanggar, maka pelbagai bencana akan menimpa seperti menghidapi penyakit kedal iaitu sejenis penyakit kulit. Waad ini dilihat sebagai satu kontrak atau perjanjian di antara golongan pemerintah dan golongan rakyat. Perjanjian ini mengandungi perjanjian timbal balik. Sebagai contoh, rakyat tidak boleh mendehaka kepada raja dan raja juga tidak boleh menzalimi rakyat. Perjanjian ini dapat membuatkan rakyat patuh kepada pemerintah dan raja tidak akan bertindak zalim terhadap golongan rakyat.

Maka sembah Demang Lebar Daun, “Tuanku, segala anak cucu patik sedia akan jadi hambalah ke bawah Duli Yang Dipertuan Hendaklah ia diperbaiki oleh anak cucu tuan hamba. Syahadan jikalau ia berdosya besyar-besyar | dosyanya sekalipun jangan ia difadhihatkan dan dinista dengan kata yang jahat-jahat. Jikalau besar dosyanya dibunuh, itu pun jikalau patut pada hokum syar’i.
Maka titah baginda, “Kabullah hamba akan janji bapa hamba Demang Lebar Daun( tetapi hamba hendak minta satu janji pada bapa hamba.)”
Maka Sembah Demang Lebar Daun, “Janji yang mana itu, tuanku?”
Maka titah Seri Teri Buana, “Hendaklah pada akhir Zaman kelak anak cucu bapa jangan durhaka, dan anak cucu hamba, jikalau ia zalim dan jahat, pekertinya sekalipun.
Maka titah Seri Buana, “Baiklah, kabullah hamba akan wa’ad itu.”
                                                       (Muhamad Haji Salleh, 1997 : 23-24)

Falsafah lain yang dapat dilihat ialah keberanaian. Keberanian raja merujuk kepada keberanian menjajah dan mentakluk negeri lain untuk meluaskan pengaruh jajahannya. Dalam kitab ini, turut menceritakan keberanian yang ditonjolkan oleh golongan rakyat biasa seperti badang. Badang sanggup melakukan semua perkara dalam keadaan berani dan tidak mengalah. Petikan dibawah dapat menggambarkan tentang peristiwa tersebut.

Adapun akan baginda Seri Rana Wikrama ada hulubalang baginda, terlalu gagah.
Setelah dilihat oleh tuannya maka kata tuannya, “siapa menebang perhumaan kita ini? Bangat amat suci.”
Maka kata badang, “Beta menebang dia.”
Maka kata tuan(nya), “Betapa perinya engkau menebang dia maka bangat amat sudahnya ini, dengan luasnya saujanan mata menentang?” Maka oleh Badang segala perihal ehwalnya semuanya dikatakan kepada tuannya. Maka oelh tuannya Badang itu dimerdhekakannya.
                                                      (Muhamad Haji Salleh, 1997 : 37-38)

Maka kata pahlawan keling itu kepada Badang, “Marilah kita berkuat-kuatan mengangkat batu itu. Barang siapa tiada terangkat olehnya, alah.”
Maka sahut Badang, “Baiklah, angkatlah oleh tuan hamba dahulu.” maka diangkatnyalah oleh pahlawa Keling itu, tiada terangkat. Maka disungguh-sungguhinya, terangkat batu itu hingga lututnya, lalu dilepaskan.
Maka katanya kepada Badang, “Sekarang pergantian tuan hambalah.”
Maka kata Badang, “Baiklah.” Oleh Badang itu diangkatnya batu itu lalu dilambungnya seraya dilemparkannya ke seberang kuala Singa Pura.
                                                                                    (Muhamad Haji Salleh, 1997 : 39)


 Sumber dipetik daripada:
1. Muhammad Haji Salleh (1997). Sulalat Al-Salatin. Kuala Lumpur : Yayasan Karyawan dan
Dewan Bahasa dan Pustaka.
2. A.Samad Ahmad (2008). Sulalatus Salatin. Kuala Lumpur : Yayasan Karyawan dan
Dewan Bahasa dan Pustaka

CORETAN TUN SERI LANANG

Di atas runtuhan Kota Melaka,

Aku berdiri seorang diri,
Mengenang Melayu kala jayanya,
Masa kebesaran nenek bahari.


            Kesultanan Melayu Melaka dan pewarisnya Kesultanan Johor Lama bukan sahaja pernah menempa sejarah gemilang dengan kelahiran raja-raja yang  hebat dan berdaulat besar seperti Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah dan Sultan Alauddin Riayat Shah, tetapi juga telah melahirkan tokoh-tokoh cemerlang dari kalangan keluarga bendaharanya yang turut sama mewarnai serta menceriakan lanskap sejarah pemerintahan orang-orang Melayu dahulu kala, dalam peranannya sebagai  ‘tempat perbendaharaan segala rahsia raja’ serta ‘memerintah, memberi kebajikan atas bumi yang dilingkari raja itu.’
    
            Dari kalangan keluarga bendahara telah lahir tokoh-tokoh yang berwibawa seperti Tun Perak dan Tun Mutahir, pahlawan-pahlawan Melayu perkasa seperti Bendahara Paduka Tuan dan Tun Jenal, tokoh yang menjadi pelopor budaya Melayu seperti Tun Hassan Temenggong, pengasas silat gayung iaitu Tun Biajid, pujangga Melayu terunggul seperti Tun Isap Misai dan Tun Muhammad atau Tun Seri Lanang, tokoh yang berjasa menyelamatkan maruah Institusi Beraja seperti Raden Anum, Tun Habib Abdul Majid dan Tun Habib Abdul Jalil (kemudian menjadi Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV) dan ramai lagi tokoh lain seperti Tun Khoja Ahmad, Tun Abdul Majid, Tun Ali dan sebagainya.

        Malahan dari titisan bendaharalah lahirnya serikandi-serikandi Melayu  terbilang seperti Tun Kudu, Tun Fatimah, Tun Che’ Ayu (Serikandi Riau), Tun (Wan) Puteh (Serikandi Mandailing), serta wanita Melayu tercantik iaitu Tun Teja.

    Maka, ‘kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau’, mengkaji sejarah dan latarbelakang Bendahara Paduka Raja Tun Muhammad, atau lebih terkenal dengan jolokan Tun Seri Lanang  sudah tentu mengingatkan kita kepada bidalan lama ini.

        Tun Seri Lanang lahir dalam tahun 1565M  di Seluyut,  Johor Lama dan menjadi bendahara kepada dua sultan bagi kesultanan tersebut iaitu Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II (1570/71-1597M)  dan Sultan Alauddin Riayat Shah III (1597-1615M). Beliau juga ditakdirkan menjadiUleebalang Kenegerian Samalanga, iaitu pemerintah otonomi di sebuah jajahan Kesultanan Aceh Darussalam serta penasihat kepada tiga sultan Aceh iaitu Sultan Iskandar Muda (1607-1636M), Sultan Iskandar Thani (1636-1641M), dan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah (1641-1675M). Di Aceh Tun Seri Lanang bergelar Orang Kaya Dato’ Bendahara Seri Paduka Tun Seberang.   
bangsa Melayu mengenang Tun Seri Lanang sebagai seorang tokoh sejarah dan pujangga Melayu yang agung. Karyanya yang monumental iaitu kitab Sulalatus Salatin atau nama jolokannya Sejarah Melayu yang menjadi rujukan dan kajian sehingga hari ini telah memahkotakan Tun Seri Lanang sebagai pujangga Agung Nusantara.


       Kemasyhuran kitab Sejarah Melayu dikaitkan dengan perincian sejarah Kesultanan Melayu Melaka yang pernah berdiri sebagai sebuah Negara Melayu yang paling kuat, agung dan kaya pada abad ke 15M. Lantaran itu karya tersebut seringkali diselidiki sebagai sebuah dokumen sejarah yang menggambarkan antara lain, kelahiran kerajaan Melaka bersekali dengan tamadun MELAYU ISLAM BERAJAnya, pengluasan kuasa pemerintahnya serta pelbagai aspek dan titik bengik kehidupan kesultanan tersebut yang berakhir dengan episode keruntuhannya akibat serangan Portugis pada tahun 1511 M.Bermakna kitab Sulalatus Salatin menjadi antara sumber rujukan utama yang bersifat primer tentang sejarah masyarakat dan kebudayaan Melayu awal.


        Menurut Profesor Dato’ Dr Mohd Yusoff Hashim, sumbangan terbesar yang dibuat oleh Tun Seri Lanang sebagai mengikut titah Yang Dipertuan di Hilir (Raja Abdullah, kemudian menjadi Sultan Abdullah Maayah Shah  Johor 1615-1623) dalam menyusun teks Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu ialah :

        “ Mengketengahkan serta memberi kesedaran kepada  masyarakat dunia bahawa bangsa Melayu  adalah BERTAMADUN setaraf dengan tamadun-tamadun dunia lainnya waktu itu.“

       Dalam hal ini, Tun Seri Lanang bukan sahaja telah menuangkan jasa yang besar kepada bangsa Melayu sebagai pengarang kitab Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu, malahan dalam peranannya sebagai Uleebalang Kenegerian Samalanga di Aceh, telah meninggalkan jejak yang besar dalam memberi sumbangan kepada pemertabatan agama dan bangsa di sana.

     Malahan Tun Seri Lanang juga telah meninggalkan warisan keluarga yang cemerlang di kedua-dua Tanah Melayu dan Aceh. Sampai hari ini Kesultanan Johor, Pahang, Terengganu dan Selangor masih dipegang oleh zuriat Tun Seri Lanang. Sedangkan di Aceh pula, keturunan  Tun Seri Lanang dari keluarga dan kaum-kerabat Uleebalang Kenegerian Samalanga telah bersatu darah dengan bangsawan-bangsawan Aceh yang lainnya sehingga melahirkan beberapa tokoh Indonesia yang terkenal seperti Pocut Meuligo-‘Serikandi Aceh’, pejuang bangsa dan negara seperti Amponsyik (Uleebalang) Samalanga Teuku Muda Bugis Teuku Hamid Azwar, Teuku Daud Shah dan  Mayjend Teuku Hamzah Bendahara, Teuku H. Zainal Abidin Bendahara dan Teuku H Husen Bendahara.    Kesimpulannya, sebagai seorang tokoh sejarah Melayu tradisional baik dalam bidang kesusasteraan, politik Melayu / Aceh lama, mahupun dalam perkembangan serta pendidikan Islam, sejarah dan riwayat hidup Tun Seri Lanang patut diketengahkan sebagai suri tauladan serta pencetus  semangat bangsa dan agama khususnya bagi orang-orang Melayu.

 KRONOLOGI

1565 Masihi :
Tun Muhammad atau Tun Seri Lanang lahir di Seluyut dalam Kesultanan Johor Lama

Sekitar 1575-1613 Masihi :
        Menjadi bendahara  kepada dua sultan bagi kerajaan Johor Lama yang bernama Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II (1570/71-1597M)  dan Sultan Alauddin Riayat Shah III (1597-1615M).

13 Mei 1612 Masihi :
    Tun Seri Lanang menerima titah Raja Abdullah atau yang disebut juga Yang Dipertuan di Hilir untuk mengarang kitab Sulalatus Salatin iaitu pada masa kekanda Raja Abdullah iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah III sedang bersemayam di Pasir Raja atau Pekan Tua

Mei 1613 Masihi :
    Semenjak tahun 1613M, Sultan Aceh Darusssalam yang terkenal iaitu Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam (1607-1636M) telah membuat serangan ke atas banyak negeri-negeri Melayu termasuk Johor Lama, Pahang Lama, Perak dan kerajaan-kerajaan lainnya, dibuat sebagai strategi Sultan Iskandar Muda untuk menghambat pengaruh dan kuasa Portugis dari kepulauan Melayu serta meluaskan kepentingan kerajaannya yang besar.

        Antaranya termasuklah peristiwa Perang Batu Sawar yang melibatkan serangan tentera Aceh keatas ibukota Kesultanan Johor Lama. Selesai berperang, Sultan Johor iaitu Sultan Alauddin, Raja Abdullah, Bendahara Tun Seri Lanang, panglima serta orang-orang besar Johor telah ditawan dan dibawa balik ke  negeri AcehSultan Johor kemudiannya telah pulang ke Johor sementara Tun Seri Lanang terus tinggal di Aceh sehingga masa kemangkatannya.

1613 Masihi :
    Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam telah melantik Tun Seri Lanang sebagai Uleebalang Kenegerian Samalanga, iaitu bersifat pemerintah otonomi dalam sebuah jajahan Kesultanan Aceh

Sehingga 1659 Masihi :
            Disamping peranannya sebagai Uleebalang Samalanga, Tun Seri Lanang juga telah dilantik sebagai penasihat Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, Sultan Iskandar Thani (putera Pahang yang menjadi Sultan Aceh) dan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah (permaisuri Sultan Iskandar Thani) dengan gelar Orang Kaya Dato’ Bendahara Sri Paduka Tun Seberang.

    Sepanjang tempuh kehidupan Tun Seri Lanang sebagai uleebalang/pemerintah otonomi di Samalanga, beliau telah berjumpa dan bersahabat dengan kalangan alim-ulama Aceh yang tersohor. Pada masa ini jugalah Syeikh Nuruddin Ar-Raniry (pengarang kitab mashur Bustanus Salatin) sempat bertemu dengan Tun Seri Lanang, sehingga membawa kepada perhubungan yang saling memenafatkan, saling bertukar ilmu pengetahuan iaitu tentang agama Islam yang dikuasai oleh Syeikh Nuruddin, serta bahasa dan kesusasteraan Melayu yang dikuasai pula oleh Tun Seri Lanang.

        Tun Seri Lanang yang memulai penulisan kitab Sulalatus Salatin di Batu Sawar, Kesultanan Johor Lama dalam tahun 1612 Masihi telah meneruskan misi tersebut sepanjang kehidupannya sebagai uleebalang/pemerintah otonomi di Samalanga, Aceh Darussalam.

        Kesimpulannya, dalam peranan sebagai bendahara bagi Kesultanan Johor Lama (yang mewarisi Kesultanan Melaka dari aspek keturunan dan kuasa politik Melayu tradisional), dan kemudiannya sebagai uleebalang serta penasihat bagi Raja-raja Aceh, pendedahan Tun Seri Lanang kepada kehidupan dalaman istana dua kerajaan Melayu yang terbesar waktu itu sudah tentu telah dimenafaatkan sepenuhnya dalam penulisan kitab Sulalatus Salatin. Malahan persahabatan eratnya dengan alim ulama Aceh, pengkajiannya pada sejarah kedatangan  serta perkembangan Islam di Alam Melayu yang kebetulan bermula seawal tahun 850 Masihi, iaitu di zaman tabit tabiin di bahagian Aceh lama seperti Perlak dan Pasai telah memberikan advantage yang besar kepada Tun Seri Lanang dalam misi kepengarangannya sehingga berjaya menghasilkan sebuah karya yang agung dan monumental.

1659 Masihi :
    Tun Seri Lanang meninggal dunia di Samalanga, Aceh. Zuriatnya berterusan menjadi pemeritah otonomi di sana sedangkan sebahagian lagi zuriatnya kembali ke Johor lalu ditakdirkan menjadi Raja-raja Melayu khususnya di Pahang, Terengganu dan Johor Moden sehingga ke hari ini. Makam Tun Seri Lanang telah dipugar dan dijaga oleh pihak berkuasa di Samalanga dan sentiasa dikunjungi oleh peminat dan pengkaji sejarah, khususnya dari Malaysia dan Indonesia.

KITAB SALASILAH MELAYU DAN BUGIS : NILAI KEMELAYUAN

1.0  PENGENALAN
Salasilah Melayu dan Bugis merupakan hasil karya yang dikarang oleh Raja Ali Haji. Karya ini dipercayai ditulis pada tahun 1890 dan dikarang sendiri oleh Raja Ali Haji di Riau. Hasil karya Raja Ali Haji ini membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan raja-raja Bugis, asal-usul mereka dan pergolakan politik yang mereka alami sehingga menyebabkan mereka tersingkir daripada kuasa diraja tradisional dan juga Kepulauan Riau. Karya ini dianggap penting kerana ianya memaparkan sudut pandangan Bugis mengenai peranan mereka dalam sejarah Melayu.                                                             
            Kitab Salasilah Melayu dan Bugis menceritakan tentang pemgembaraan dan kegiatan politik Upu-upu Bugis Lima Bersaudara di Nusantara pada kurun ke-18. Teks karya ini merupakan sebuah karya yang bersifat sejarah tetapi masih lagi menempatkan beberapa ciri-ciri persejarahan tradisi seperti adanya unsur-unsur kesusasteraan seperti pantun dan syair yang diselitkan untuk mengukuhkan lagi penerangan bagi sesuatu sejarah peristiwa tersebut. Karya ini mengisahkan Upu-upu lima bersaudara dalam peperangan, keberanian, kepahlawanan, kesetiaan dan kehandalan mereka serta kemasyhuran raja-raja Melayu.
            Kemunculan pengaruh Bugis dikatakan bermula apabila berlakunya perebutan kuasa pemerintahan di antara raja di negeri-negeri Tanah Melayu di mana mereka telah membuka ruang kemasukan pengaruh iaitu campur tangan kuasa Bugis. Dari bantuan peperangan sekaligus memberikan hak kuasa dalam pentadbiran. Misalnya, penglibatan putera Bugis iaitu Upu Daing Parani dalam perang perebutan taktha di antara Yamtuan Muda Kedah adik-beradik, Upu-upu bersaudara telah membantu Raja Sulaiman membanteras pemberontakan Raja Kecil di Riau.                                                                       
            Kemudian Raja Kecil dari Siak terlibat dalam peperangan perebutan takhtha Negeri Kedah. Raja Kecil membantu Raja Kedah Muda (Yamtuan Muda) menentang kebangkitan Raja Kedah Tua dengan bantuan Upu-upu Bugis. Peringkat iaitu sebulan awal peperangan pihak Bugis telah menang. Kemudian Raja Kecil dari Siak telah masuk menyebabkan Upu Daing Parani terbunuh oleh tipu muslihatnya. Hal ini telah memyebabkan kepada kebangkitan perang besar akhirnya menyebabkan Raja Kecil lari pulang ke Siak.
            Bukan itu sahaja, interaksi kekeluargaan melalui perkahwinan di antara orang Melayu dan Bugis juga telah mewujudkan salasilah melalui percampuran keturunan. Misalnya Upu Daing Chellak telah menikahi Tengku Mandak iaitu puteri Sultan Abdul Jalil yang bersala dari Johor-Riau). Manakala Daing Parani, putera sulung Daing Relika pula menikahi Tengku Tengah/Tengku Irang (kakak Tengku Mandak). Melalui pernikahan ini dan proses sosialisasi dan asimilasi Bugis dan Melayu terus berlaku.
            Teks dalam karya Salasilah Melayu Bugis juga memuatkan keturunan raja-raja negeri Johor-Riau (Barat & Timur), Kedah dan Selangor sebagaimana disebut pada halaman 108-159. Di sebelah Barat Johor, jurai keturunan adalah seperti yang berikut:
a)    Upu Daing Parai dikahwinkan dengan Tun Irang (adik tengah Sutlan Abdul Jalil).
b)    Daing Menampo dikahwinkan dengan Tun Tipah (puteri marhum muda- adik Sultan Jalil yang mangkat di Kuala Pahang).
c)    Daing Massuro dikahwini dengan Tun Kecil (puteri Marhum Muda)
d)    Daing Manto dikahwini dengan Tun Inah (puteri Marhum Muda)
Di sebelah Timur pula iaitu Riau,
a)  Upu Daing Cellak dikahwinkan dengan Tengku Mandak (gelarannya Tengku Puan). Tengku Mandak adalah adik kepada adik kepada Raja Sulaiman-Putera Sultan Abdul Jalil.
b)  Yamntuan Muda Upu Daing Merewah berkahwin dengan Engku Encik Ayu anak Engku Temenggung setelah kembali dari perang dengan mencapai kemenangan.
c)  Negeri Riau diperintah oleh Yamtuan Raja Sulaiman manakala adiknya Tengku Kamariah dikahwinkan dengan Raja Kecik dari Siak.
           
Manakala jurai keturunan di Kedah pula adalah seperti yang berikut:
a)  Raja Kedah (tua) meminta bantuan daripada Upu-upu Lima Bersaudara untuk menjadikannya Yamtuan di Negeri Kedah setelah adiknya menjadi Yamtuan Muda (adik). Ganjaran sebanyak lima belas bahara telah diberikan manakala Upu Daing Parani bersetuju dengan syarat semua orang tersebut dan Mandar telak diletak di bawah kuasa pemerintahnya.
b)  Semasa Upu Daing Parani mengadakan majlis pertabalan Raja Kedah Tua sebagai Yamtuan maka Raja Kedah muda pun melancarkan perang di mana perang tersebut berjalan selama sebulan.
c)  Kemenangan dalam persebut telah memashyurkan Upu-upu bersaudara dan Upu Daing Parani dikahwinkan dengan adik Raja Kedah Tua dan hasil perkahwinan mereka telah dikurnai seorang puteri.                      
                         
Dengan ini, maka jelaslah terbukti bagaimana kewujudan salasilah Melayu Bugis. Karya Salasilah Melayu Bugis lebih ke arah membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan raja-raja Bugis, asal-usul mereka dan pergolakan dalam bidang politik.

Kitab Salasilah Melayu dan Bugis
      
1.1      KONSEP NILAI-NILAI MELAYU
Nilai-nilai tradisi yang lama telah bertapak dalam masyarakat Melayu telah menyebabkan terbentuknya sistem nilai yang mencorakkan beberapa kepercayaan, norma, amalan dan tingkah laku anggota masyarakat tersebut. Menurut Raymond Firth (1964), beliau menerangkan bahawa nilai dikenalpasti melalui objek, motif dan matlamat. Clyde Kluckhohn (1951) menjelaskan bahawa konsep nilai kadang kala dikelirukan dengan sikap, tindak-tanduk, objek, kuantiti yang boleh diukur, adat istiadat atau tradisi. Menurut beliau lagi, nilai ialah satu konsepsi yang diingini sama ada yang tersurat atau tersirat yang mencirikan individu atau kumpulan yang mempengaruhi cara, maksud dan matlamat tindakan yang dilakukan.                                                                    
            Bukan sahaja masyarakat Melayu yang menyedari akan kepentingan nilai malahan seluruh anggota masyarakat yang mempercayainya. Sebagai contoh, Pusat Perkembangan Kurikulum telah menyenaraikan sebanyak 15 nilai murni dalam Falfasah Pendidikan Negara sebagai satu elemen dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kesemua nilai-nilai yang digariskan itu merupakan penentu dalam diri manusia seterusnya mempengaruhi pilihannya dalam kehidupan dan akan menentukan tingkah lakunya.
            Coughlan (1969) merumuskan definisi bagi nilai dengan menjelaskan bahawa nilai kebiasaannya dililihat sebagai keutamaan, criteria, objek, milik, personality dan sifat-sifat status, pemikiran yang tetap yang telah diwariskan dalam objek-objek atau terdapat dalam diri manusia yang bersamaan dengan tingkah laku.
            Nilai bukan sahaja berasaskan kepada kepercayaan semata-mata malahan nilai juga adalah bertujuan untuk membaiki taraf hidup manusia dalam mencapai hasil yang maksimum berdasarkan kepada sumber yang telah diberikan. Secara kesimpulanya, nilai merupakan satu aspek yang penting dalam mencorakkan budaya hidup manusia. Nilai jugalah yang mencerminkan norma masyarakat. Norma ini amat penting dalam mengawal tingkah laku manusia atau kelompok masyarakat kerana jika setiap anggota masyarakat dibiasakan membuat apa sahaja tanpa peraturan dan pantang larang, maka sesuatu perkara itu akan dilakukan mengikut sesuka hati sahaja tanpa memikirkan persepsi serta pandangan masyarakat atau orang yang berada di sekeliling.
            Oleh itu, dapatlah dirumuskan bahawa nilai adalah sesuatu yang diwarisi, dipertahankan dan dijaga dengan rapi. Justeru penerapan nilai yang berasaskan kepada norma yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa perlu berjalan seiring agar sesebuah masyarakat yang harmonis dan bersatu padu dapat diwujudkan dan dibina kukuh.


1.2 DAPATAN KAJIAN
Kajian berkaitan nilai atau aksiologi merupakan cabang ilmu falsafah di mana ia meneliti, menganalisis, dan menghuraikan segala ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat. Nilai-nilai yang dianggap patut, baik, benar, dan indah adalah sesuatu yang diingini dan dipandang tinggi dalam masyarakat. Gambaran tentang nilai dan peribadi orang Melayu sudah lama diperkatakan iaitu sejak zaman lahirnya bangsa Melayu itu sendiri. Antara tokoh yang terawal ialah Abdullah bin Abdul Kadir atau Abdullah Munsyi. Selain itu, nilai-nilai yang dimiliki oleh orang Melayu telah banyak juga dinyatakan dalam karya-karya agung Melayu. Misalnya hikayat-hikayat lama seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Abdullah dan banyak lagi. Tidak ketinggalan, kitab Salasilah Melayu dan Bugis yang dikarang oleh Raja Ali Haji. Di dalam kitab ini, ada dinyatakan banyak nilai-nilai kemelayuan yang dimiliki oleh masyarakat Melayu pada ketika itu. Antara yang dapat dikenal pasti ialah :

1)    Nilai Manusia Budiman.
Budiman menurut Kamus Dewan edisi Keempat membawa maksud berbudi, berakal dan bijaksana. Masyarakat Melayu memang tidak dapat dipisahkan dan sangat lazim dengan  amalan berbudi antara satu sama lain serta sesama mereka. Hal ini disebabkan oleh masyarakat pada zaman dahulu sangat mengutamakan amalan berbudi pekerti dan saling bantu membantu sekiranya ada dalam kalangan masyarakat tersebut mengalami kesusahan. Hati budi ialah hakikat diri seorang manusia. ‘Hati’ ialah tempat perasaan, kesedaran, keyakinan, dorongan (drive), dan juga tempat penerima hidayat Ilahi iaitu ‘hati nurani’. ‘Budi’ ialah akal; daya fikir untuk memahami sesuatu perkara, dan kebolehan untuk berdalil dan menyimpul secara rasional, juga merupakan kepandaian, keupayaan dan kebijaksanaan yang mampu melahirkan seorang yang “budiman”. Hati dan budi bertindak secara berintegrasi dalam diri seseorang sebagai satu kesatuan sehingga terjelma dalam tindak tanduk, budi pekerti, budi bahasa, nilai, norma, pemikiran dan ilmunya. Hal ini seterusnya akan melahirkan sifat keperibadian atau identitinya secara individu dan secara kemasyarakatan apabila sifat itu dimiliki sepunya oleh masyarakat itu secara kolektif.
Salah satu nilai budiman yang ditunjukkan oleh masyarakat Melyu ialah amalan tolong-menolong. Budaya tolong-menolong sudah lama diterapkan dalam diri setiap anak Melayu. Amalan ini turut ada dinyatakan dalam kitab Salasilah Melayu dan Bugis. Misalnya dapat dilihat melalui contoh di bawah :

"...Maka banyaklah orang-orang Matan yang di luar masjid ini menangis mendengar perkhabaran Sultan Muhammad Zainuddin itu. Dan banyaklah orang-orang Matan sehari-hari menyuruh menghantarkan makanan kepada sultan itu di dalam masjid... maka sedapat-dapatnya juga orang-orang dengan bersembunyi menyuruh menghantar makan-makanan kepada Sultan di masjid itu. " (halaman 13)

Sultan Muhammad Zainuddin merupakan sultan yang memerintah negeri Matan pada ketika itu. Namun, kerajaannya telah diambil alih oleh Pangeran Agung, iaitu salah seorang anak kepada Sultan Safiyuddin dan juga adik kepada Sultan Muhammad Zainuddin. Sultan Muhammad Zainuddin telah melarikan diri bersama keluarganya ke negeri Banjar dan memohon pertolongan Penembahan Banjar untuk mendapatkan semula kerajaannya. Peperangan berlaku antara orang Banjar dan orang Matan, namun, orang Banjar telah kalah dan mereka berundur dari negeri Matan tersebut. Sultan Muhammad Zainuddin yang turut serta dalam peperangan tersebut telah terkepung oleh rakyatnya sendiri  dan melarikan diri ke sebuah masjid di Matan. Pada masa yang sama, Sultan Muhammad turut menyatakan kekesalannya kepada sekalian menteri-menteri yang mengepung di luar masjid, tempat persembunyiannya. Mendengar kepada kekesalan itu, orang-orang Matan berasa sedih lalu menangis. Mereka nekad untuk membantu Sultan Muhammad yang terperangkap di dalam masjid itu dengan memberikan makanan kepadanya walaupun ditegah oleh Pangeran Agung. Hal ini jelas membuktikan bahawa orang Matan mengamalkan amalan tolong-menolong terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan.
Terdapat juga beberapa contoh lain yang dapat dilihat dalam Kitab Salasilah Melayu Bugis yang menceritakan budaya tolong menolong sesama manusia. Misal lain dapat dilihat pada bab enama, halaman 42, Kitab Salasilah Melayu Bugis. Antara rangkap yang menceritakan kisah ini ialah :

" Alkisah maka tersebutlah pula perkataan suruhan Sultan Muhammad Zainuddin yang pergi ke Siantan minta bantu kepada raja Bugis yang lima bersaudara itu... sebermula serta sudah habis dibacanya itu surat, maka mesyuaratlah Opu Daing Parani kepada saudara-saudaranya sekalian. Dan seturutlah sekalian saudara-saudaranya beserta dengan orang-orang yang di bawahnya semuanya membenarkan kemuafakatan itu akan pergi membantu Sultan Muhammad Zainuddin itu..." (halaman 42)

Dalam bab enam ini, Sultan Muhammad Zainuddin telah memohon pertolongan daripada Opu Daing Parani dan saudara-saudaranya untuk membantunya mendapatkan kembali kerajaan yang telah diambil alih oleh adiknya itu. Mendengar kepada pertolongan yang diminta oleh Sultan Muhammad Zainuddin itu, maka Opu-opu lima bersaudara itu pun bersetuju untuk membantunya kerana mereka tahu bahawa Sultan tersebut amat memerlukan bantuan mereka. Di sini jika diperhatikan terdapat satu nilai mulia yang dimiliki oleh Opu-opu berketurunan Bugis ini. Walaupun mereka tidak berketurunan Melayu, namun mereka masih memiliki sifat memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Hal ini dibuktikan dengan persetujuan Opu-opu lima bersaudara itu dalam membuat keputusan untuk menolong Sultan Muhammad Zainuddin merampas kembali takhtanya.  

2)    Nilai Kebijaksanaan
Masyarakat Melayu zaman dahulu banyak disulami dengan pengaruh-pengaruh dari Tanah Arab. Hal in demikian kerana terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahawa orang Melayu asalnya dari Tanah Arab, namun teori ini tidak diterima berdasarkan bukti-bukti yang dinyatakan. Seperti yang umu sedia maklum, masyarakat Arab pada zaman Khalifah dahulu sangat bijak terutama dalam hal-hal peperangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa strategi yang diatur oleh pemimpin-pemimpin peperangan zaman Nabi dahulu yang sangat menakjubkan dan akhirnya membawa kepada sebuah kemenangan. Kebijaksanaan dalam peperangan juga ada ditunjukkan dalam beberapa hikayat Melayu atau karya agung Melayu. Umpamanya Hikayat Hang Tuah. Dalam kitab Salasilah Melayu Bugis, terdapat juga beberapa kebijaksanaan yang dimiliki oleh pejuang-pejuang mereka iaitu Opu-opu lima bersaudara. Misalnya dapat dilihat dalam bab 9, halaman 69, kitab Salasilah Melayu Bugis, iaitu :

"... Maka adalah pada siasatku dan ijtihadku dan fikiranku,esok hari kita berperang bersungguh-sungguh. Adapun kubu-kubu jarang-jarang membedil dan perahu-perahu berperang juga sampai undur juga ke kuala perlahan-lahan supaya diikut oleh orang-orang Siak kerana disangkanya kita hampir-hampir tewas hingga malam. Apabila malam maka aku bertiga beradik serta Daing Menampo belayar ke Riau dengan perahu yang dua puluh buah itu dan kamu semua pun yang tinggal di sini berperanglah bersungguh-sungguh hati. Maka apabila dilihatnya aku semua undur disangkanya aku alah tiada dapat tiada diikutnya... " (halaman 69)

Situasi tersebut berlaku semasa peperangan antara Opu-opu lima bersaudara itu dengan Raja Kecil yang telah mengambil kerajaan Riau daripada Raja Sulaiman. Peperangan ini adalah atas arahan Raja Kecil yang menginginkan kerajaannya semula dan mengembalikan semula barang-barang yang dirampas oleh Raja Kecil yang dibawa ke Linggi pulang semula ke Riau. Dalam peperangan ini, Opu Daing Parani telah menggunakan kebijaksanaannya mengatur strategi untuk mengaburi mata tentera Raja Kecil. Hasil daripada strategi yang dirancangnya, Opu Daing Parani berjaya menipu Raja Kecil dan apabila melihat tentera Bugis itu berundur dari Linggi, maka Raja Kecil bersorak keriangan dan mengatakan bahawa mereka telah berjaya mengalahkan tentera Bugis yang dipimpin oleh Opu lima bersaudara yang dikatakan sangat hebat pada ketika itu. Akhirnya, Raja Sulaiman berjaya mendapatkan kembali kerajaannya yang dirampas oleh Raja Kecil. Hal ini menampakkan bahawa kebijaksanaan Daing Parani tidak kurang hebatnya sama dengan kehebatan yang dimiliki oleh pemimpin peperangan pada masa dahulu.

3)    Nilai Mematuhi Adat
Dalam masyarakat Melayu, adat amat dipandang tinggi, dihormati, dijunjung dan disanjung. Pelanggaran sesebuah adat Melayu dianggap sebagai sesuatu yang terkutuk dan dicemuh oleh masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa pepatah Melayu yang banyak menyentuh persoalan adat dalam masyarakat Melayu. Misalnya " Biar mati anak, jangan mati adat " atau " Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah ". Justeru, masyarakat Melayu amat mementingkan adat istiadat dan kemanisan dalam berbicara atau pertuturan mereka. Umpamanya adat atau etika dalam berkomunikasi. Masyarakat Melayu selepas kedatangan Islam banyak dipengaruhi dengan kebudayaan Islam. Contohnya adat dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sebelum memulakan perbicaraan, masyarakat Melayu amat mementingkan adat pembuka bicara yang sangat sopan. Contoh yang paling mudah ialah amalan memberi salam tidak kira antara kecil, besar, tua atau muda. Amalan ini diamalkan oleh masyarakat Melayu sebagai satu tanda penghormatan seseorang kepada orang yang ingin dituturkannya. Dalam kitab Salasilah Melayu Bugis ini, terdapat juga beberapa contoh lain yang menyatakan adat hormat-menghormati sesama manusia. Contohnya adalah seperti yang berikut :

"... Maka serta sampai ke hadapan Raja Bone, maka segeralah ia ditegur oleh Raja Bone dengan hormatnya. Maka didudukkannya kepada tempat yang patut, iaitu bagaimana istiadat sekalian anak raja-raja yang besar-besar..." (halaman 15)

Pada halaman ini. ia menceritakan tentang perjalanan Opu Daing Rilaka yang ingin melawat saudaranya di negeri Bone. Sebelum pemergiannya ke negeri Bone, Opu Daing Rilaka memohon kebenaran isterinya untuk pergi melawat saudaranya iaitu Raja Bone. Setibanya di negeri Bone, Opu Daing Rilaka memberi salam atau teguran kepada Raja Bone dengan rasa hormat. Hal ini menunjukkan, walaupun Opu Daing Rilaka berketurunan Bugis, namun beliau masih mengamalkan adat sopan santun dan budaya memberi salam. Namun, tidak diketahui sama ada Opu Daing Rilaka memberi salam ataupun tidak. Satu perkara yang dapat dikenalpasti ialah Opu Daing Rilaka tidak secara melulu masuk ke negeri orang tanpa pembuka bicara yang sopan.
            Selain pembuka bicara, masyarakat Melayu juga sangat kaya dengan adat istiadatnya. Jika dapat dilihat, adat masyarakat Melayu tidak hilang dek zaman walaupun zaman semakin canggih dan maju. Adat istiadat menurut Kamus Dewan membawa maksud suatu peraturan yang diamalkan secara turun-temurun atau sejak dahulu kala di dalam masyarakat sehingga menjadi hukuman dan peraturan dan peraturan yang harus dipatuhi. Adat istiadat juga menjadi suatu cara yang menjadi suatu kebiasaan. Dalam Salasilah Melayu dan Bugis ini, adat istiadat perkahwinan jelas kelihatan apabila Sultan Sulaiman ingin menyatukan adinda Tengku Mandak dengan paduka adinda Opu Daing Cellak. Setelah persetujuan bersama telah dibuat, maka perancangan dan penyediaan majlis perkahwinan pun berlangsung denga pengamalan beberapa istiadat yang wajib dilaksanakan. Antaranya ialah, adat berinai. Majlis perkahwinan dilangsungkan secara besar-besaran di mana Datuk Bendahara telah mengumpulkan orang-orang negeri untuk memainkan nobat dan berzikir. Berikut merupakan teks yang dipetik daripada Salasilah Melayu dan Bugis bab sepuluh iaitu:

"... Syahadan kira-kira selang tiga hari maka baginda Sultan Sulaiman pun hendak menyatukan paduka adinda Tengku Mandak dengan Paduka adinda Opu Daing Cellak. Maka baginda pun bertitah kepada Datuk Bendahara, “Baiklah tuanku.” Lalulah Datuk Bendahara naik ke istana memberitahu Raja Tua penghulu istana akan berinai sebagaimana adat-istiadat raja yang besar-besaran. Maka Raja Tua penghulu istana bersedialah akan adat dan alat dan segala jawatan akan pengantin..." (halaman 92)

Terdapat contoh adat meminang lain yang dapat dilihat pada bab enam, halaman 46, Kitab Salasilah Melayu Bugis. Misalnya :

"... 'Adapun yang seperti hajat sahaya ini maka dengan seboleh-bolehnya tuan hendak ayahanda ambilkan diperbuat menantu dan anak ayahanda perempuan ada tiga orang. Maka boleh anakanda-anakanda tiga orang itu berbini kepada anak ayahanda.' Kemudian jawab opu-opu itu, 'Baiklah, akan tetapi hendak bermuafakatlah anakanada sekalian turun ke perahu.' ..." (halaman 46)

Dalam rangkap ini, Sultan Muhammad ingin berterima kasih kepada Opu-opu lima bersaudara itu dengan mengahwinkan anak-anak perempuannya. Namun, adat istiadat meminang yang dijalankan ialah seperti adat meminang yang dilakukan oleh Saidatina Khadijah dalam meminang Nabi Muhammad, di mana wanita yang meminang lelaki. Walaupun adat ini kelihatan janggal bagi masyarakat Melayu, namun ia tidak menjadi satu masalah untuk meminang seorang lelaki. Hal ini kerana selaras dengan apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat-masyarakat Arab yang beragama Islam pada suatu ketika dahulu dan tiada ayat yang mengatakan bahawa wanita meminang lelaki adalah suatu kesalahan.

            Selain itu, Kesultanan Melayu dahulu amat menitikberatkan upacara-upacara pengganti raja atau upacara perlantikan raja baru. Dalam kitab Salasilah Melayu Bugis yang dikarang oleh Raja Ali Haji, kesultanan Melayu pada waktu itu juga amat mementingkan upacara-upacara pertabalan sesuatu perkara. Misalnya upacara penggantian raja. Dalam Salasilah Melayu dan Bugis ini, sebanyak lima keturunan telah diamalkan sewaktu zaman di Singapura itu. Pada mulanya negeri Singapura telah diperintah oleh Raja yang bergelar Seri Teri Buana. Setelah raja mangkat, pemerintahan telah digantikan dengan anaknya iaitu Seri Pikrama Wira dan seterusnya digantikan dengan Paduka Seri Maharaja dan Rakna Wikrama. Pengganti yang terakhir ialah Raja Sekandar Syah. Berikutan merupakan lima keturunan yang telah diwarisi untuk memerintah negeri Singapura pada zaman itu. Teks asal didapati daripada bab lima, halaman 27, kitab Salasilah Melayu dan Bugis.

"... Ingatan keturunan segala raja-raja Melayu. Mula-mula pertama negeri Singapura ialah rajanya yang bergelar Seri Teri Buana. Itulah raja yang dari Bukit Siguntang. Sudah hilang itu berganti pula dengan anaknya jadi raja yang bergelar jadi raja yang bergelar Rakna Wikrama. Sudah hilang itu bergelar pula dengan anaknya menjadi raja yang bergelar Paduka Seri Maharaja. Sudah hilang itu berganti pula dengan anaknya yang bergelar Raja Sekandar Syah. Zaman dialah meninggalkan negeri Singapura lalulah ia berbuat negeri Melaka itu. Jadi lima keturunanlah waktu zaman di Singapura itu..." (halaman 27)4)    Nilai Merendah Diri dan Bersederhana
Sikap merendah diri dan kesederhanaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu bukanlah bersifat negatif, malah dianggap sebagai satu sifat yang menunjukkan kehalusan peribadi masyarakat Melayu untuk menjadi masyarakat yang berbudi dan beradat. Dalam masyarakat Melayu, merendah diri adalah satu amalan yang terpuji dan disukai oleh masyarakat sekeliling. Dalam kitab Salasilah Melayu Bugis yang telah dikaji, sikap merendah diri dan amalan bersederhana ada diamalkan oleh masyarakat pada ketika itu. Misalnya dapat dilihat dalam contoh teks di bawah :

"... Dua tiga hari inilah bonda. Maka apalah yang bekerja sekadarkan membaca doa selamat sahaja sedikit sudahlah. Kita pun tengah bergaduhan ini..." (halaman 87)

Opu Daing Merewah telah dilantik menjadi Raja Muda Johor pada ketika itu dan Daing Chellak pula  dijodohkan dengan adik baginda Raja Sulaiman iaitu Tengku Mandak. Menurut bonda Raja Sulaiman, mereka hendaklah diraikan seperti adat-adat Melayu mempertabalkan raja, namun baginda Raja Sulaiman hanya ingin bersederhana iaitu dengan membuat bacaan doa sahaja. Di sini dapat dilihat bahawa nilai Kemelayuan iaitu sikap merendah diri dan besederhana ada dinyatakan dalam kitab Salasilah Melayu Bugis ini.


KESIMPULAN
Masyarakat Melayu sangat terkenal dan juga kaya dengan nilai-nilai serta budi bahasanya yang indah. Hal ini bukan sahaja dapat dibuktikan melalui pertuturannya, tingkah laku dan personalitinya, malahan dapat dilihat dalam hasil-hasil kesusasteraan Melayunya. Misalnya karya-karya agung yang dihasilkan oleh beberapa tokoh Melayu. Setiap bangsa di dunia memiliki karya agung dan kesusasteraan tersendiri. Masyarakat Melayu amat menitikberatkan elemen-elemen keindahan atau estetika dalam setiap karyanya. Tidak ketinggalan nilai-nilai kemelayuan itu sendiri. Dalam salah satu kitab karya agung yang telah dikaji, banyak nilai-nilai kemelayuan yang dapat dikenal pasti telah wujud dan dimasukkan dalam karya penulisan tesebut. Kitab yang telah dikaji ialah kitab Salasilah Melayu dan Bugis yang telah dikarang oleh Raja Ali Haji. Kitab ini menceritakan sejarah mengenai salahsilah keturunan Melayu dan Bugis. Dalam kitab ini juga ada menceritakan kisah kepahlawanan yang dimiliki oleh opu lima bersaudara berketurunan Bugis yang handal dalam berperang pada kurun ke-18. Karya ini merupakan sebuah karya yang bersifat sejarah tetapi masih lagi menempatkan beberapa ciri-ciri persejarahan tradisi seperti adanya unsur-unsur kesusasteraan seperti pantun dan syair yang diselitkan untuk mengukuhkan lagi penerangan bagi sesuatu sejarah peristiwa tersebut.
Beberapa nilai kemelayuan telah dapat dikenalpasti wujud dalam sejarah pengembaraan ini. Antaranya ialah nilai manusia budiman, nilai merendah diri, nilai mematuhi adat dan nilai kebijaksanaan. Walaupun kitab ini banyak menceritakan kisah sejarah pengembaraan Opu-opu lima bersaudara berketurunan Bugis, namun mereka mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh masyarakat Melayu. Misalnya budaya hormat-menghormati, bantu membantu kepada mereka yang memerlukan pertolongan dan budaya berterima kasih. Jika dilihat dari segi pertuturan Opu-opu lima bersaudara ini, mereka juga mempunyai ciri kesopanan dan santun dalam setiap pertuturannya. Misalnya adab memberi salam ketika melawat ke tempat orang. Justeru, dapatlah disimpulkan bahawa banyak nilai kemelayuan telah disisipkan oleh pengarang dalam kitab Salasilah Melayu Bugis ini. Walaupun mereka bukan berketurunan Melayu, namun nilai dan ciri kemelayuan ditonjolkan oleh mereka.